Trendig

Vad ar ett uthus?

Vad är ett uthus?

Uthus är en ekonomibyggnad som oftast är oinredd och ouppvärmd, och som används som förråd, vedbod eller garage. En äldre benämning är lider, som ibland kan vara en byggnad med tre väggar och tak, men utan golv och fjärde vägg eller port.

Man kan även jämföra med uthus som definieras som ett ’hus som inte är sammanbyggt med huvudbyggnad på samma fastighet och som innehåller utrymmen vilka kompletterar ändamålet för huvudbyggnaden’ och komplementbyggnad som (enligt Plan- och bygglagen) är en ’byggnad som hör till ett småhus’.

Är garage uthus?

Definition. komplementbyggnad. Det kan exempelvis vara ett garage, uthus, lusthus, gästhus eller en lekstuga. En komplementbyggnad kan hanteras antigen som ett lovärende (bygglov) eller enligt attefallsreglerna (anmälan).

Vad är ett boningsrum?

Boningsrum betyder ungefär detsamma som husrum.

Är förråd komplementbyggnad?

En komplementbyggnad kan till exempel vara ett växthus, förråd, uthus eller en bod. Men även garage eller carport. Anses byggnaden vara en friggebod kan du börja bygga direkt. För övriga komplementbyggnader behöver du antingen skicka in en anmälan eller söka bygglov.

Hur stort uthus får man bygga utan bygglov?

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av småhus uppföra en komplementbyggnad till exempel som förråd, uthus, garage, gäststuga med mera. Den sammanlagda byggnadsarean av en komplementbyggnad som uppförs på tomten får inte vara större än 30 m².

Får man bygga lägenhet i garage?

Det behövs nämligen ett bygglov eller bygganmälan för att få bygga om sitt garage till boyta. Du kan kanske komma undan med ombyggnationen utan att någon märker av den. Men om du planerar att typa om garaget, från biyta till boyta, behöver du göra det hos din kommun.

Vad får en komplementbyggnad användas till?

En komplementbyggnad kan användas som gäststuga men den får inte användas som en självständig bostad varken som fritidshus eller permanentbostad. Komplementbostadshus är en byggnad som är inredd som en självständig bostad. Den kan användas antingen som ett fritidshus eller permanentbostad eftersom båda är bostadshus.

Vad innebär Komplementhus?

Vad är ett komplementhus? Till ett småhus hör komplementhus såsom garage, förråd och andra mindre byggnader (2 kap. 2 § FTL). Ett komplementhus är inte inrättat för boende men har ett funktionellt samband med småhuset.

Är friggebod anmälningspliktig?

Det krävs inte heller någon anmälan för att bygga eller bygga till en friggebod.

Hur stor får en komplementbyggnad vara?

Det finns ingen begränsning på hur hög en bygglovsbefriad komplementbyggnad får vara. Komplementbyggnaden ska dock ha karaktär av komplement till den befintliga bebyggelsen. Det innebär att byggnaden inte får vara så stor att den kommer att dominera över det tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten.

Hur nära får jag bygga tomtgränsen?

Medgivande för bygge nära tomtgräns När du vill bygga något närmare än 4.5 meter från tomtgränsen måste du ha grannarnas medgivande även om det vill bygga inte kräver bygglov. Det betyder att grannarna måste godkänna placeringen av ditt bygge innan du börjar.

Hur många komplementbyggnader får man bygga?

Share this post