Trendig

Vad ar Metakognitiva strategier?

Vad är Metakognitiva strategier?

Metakognitiva strategier används för att medvetet planera, genomföra och utvärdera lärande. Författarna beskriver metakognitiva strategier som en självreglerande funktion. Till dessa strategier räknas bland annat att elever medvetet inriktar sin uppmärksamhet på en uppgift och inte låter sig distraheras av annat.

Vilka stödinsatser främjar uppfyllelse av kunskapsmål för elever i svårigheter?

Tre av de fem undersökta arbetssätten, i form av generella pedagogiska stödinsatser, visar på goda effekter när det gäller uppfyllelse av kunskapsmål för elever i svårigheter. Dessa tre arbetssätt är kamratlärande, explicit undervisning och träning i metakognitiva strategier.

Vad är Metakognitiv kunskap?

Metakognitiv förmåga – bakgrund och betydelse Metakognitiv förmåga innebär att vara medveten om sitt eget tänkande och agera utifrån det. Det innebär att kunna tolka, värdera, ha omdömen om och reflektera kring fenomen. Det innebär också att kunna lösa problem med anpassning till situation, syfte eller sammanhang.

Hur normer påverkar elevers lärande?

Normer i skolan Hur begränsar och möjliggör normer elevers och lärares sätt att vara och lära? Mycket görs redan för att motverka begränsande normer i skolan, både bland elever och lärare. När vi börjar granska normer ser vi också att det ständigt sker läckage och motstånd, där normer utmanas och bryts.

Kan du nämna några specialpedagogiska arbetssätt?

regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av en speciallärare utöver ordinarie undervisning i det aktuella ämnet eller i stället för den ordinarie undervisningen…

Vad består kognition av?

Kognition är en psykologisk term och kan kort förklaras som en samlingsterm för de mentala processer, normalt viljestyrda, som handlar om kunskap, tänkande och information. I klassisk psykologi talas det om kognition, emotion och volition, alltså tänkande, känsla och vilja som de tre begrepp som styr psyket.

Vad är Kognitionspsykologin?

Kognitionspsykologin behandlar de tanke- och kunskapsprocesser med vilka vi lär känna världen genom våra sinnen. Det handlar om vår förmåga att styra uppmärksamheten, vår språkförståelse, vårt minne och vår kapacitet att resonera och lösa problem.

Share this post