Trendig

Vad hander om ett forsakringsbolag gar i konkurs?

Vad händer om ett försäkringsbolag går i konkurs?

Frågor & svar Vad händer med min försäkring om försäkringsbolaget går i konkurs? Som försäkringstagare har du en så kallad särskild förmånsrätt till tillgångar som motsvarar bolagets skuld till dig. Försäkringstagarnas fordran kommer före många andra fordringar i en konkurs.

Vad är försäkringsgaranti?

En försäkring är ett avtal mellan dig och försäkringsbolaget. Du betalar en avgift, premie, varje år och försäkringsbolaget ger dig genom försäkringen ett ekonomiskt skydd mot skador som kan inträffa. I försäkringsvillkoret ser du vad din försäkring täcker.

Har försäkringsbolag tystnadsplikt?

Försäkringsbolag har skyldighet att värna sina kunders integritet. De får inte lämna ut uppgifter till andra om kundernas ekonomiska eller andra personliga förhållanden, som till exempel sjukdomar. Frågan om sekretess regleras i Försäkringsrörelselagen och genom försäkringsbolagens egna, interna etiska regler.

När gäller inte försäkringen?

Då kan du säga upp villaförsäkringen i förtid men inte din hemförsäkring. Andra exempel på när ditt försäkringsbehov upphör kan vara om du flyttar ihop med någon som redan har en hemförsäkring eller att du flyttar utomlands och inte längre har kvar din bostad i Sverige.

Har jag brutit mot tystnadsplikten?

Enligt patientsäkerhetslagen får den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den enskilda hälso- och sjukvården inte obehörigen röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.

När ska ett aktiebolag försättas i konkurs?

Ett beslut om konkurs fattas av tingsrätten på den ort där företaget har sitt registrerade säte. Ett aktiebolag ska försättas i konkurs om det inte kan betala sina skulder och att betalningsproblemen inte endast är tillfälliga.

Vem kan ansöka om konkurs?

Vem kan ansöka om konkurs? Dessa kan ansöka om konkurs: en borgenär (en person eller ett företag som aktiebolaget har en skuld till kallas för borgenär). Ansökan görs till tingsrätten som tar upp frågan om konkurs.

Vad är en konkurs på engelska?

En konkurs, på engelska bankruptcy, innebär att ett företag som är insolvent och inte kan betala sina skulder under en längre period avvecklas och att dess tillgångar realiseras för att betala företagets skulder. Konkursen innebär att tillgångarna tas i anspråk och används för att betala av skulderna till den skuldsattes borgenärer.

Share this post