Trendig

Vad hander om man gor fel i bokforingen?

Vad händer om man gör fel i bokföringen?

Straffet för normalgraden är villkorlig dom och böter och straffet för grovt bokföringsbrott är fängelse i upp till 6 år.  Dina tillgångar kan också bli förverkade, det vill säga staten lägger beslag på företagets pengar.  Dessutom kan näringsförbud dömas ut.

När bokföringen inte stämmer?

Du slipper rättelser till Skatteverket Att göra månadsavstämningar där du hittar och korrigerar felen i ett tidigt skede gör att du kommer göra färre och färre fel och får en rättvisande bild av hur ditt bolag går. Du slipper också göra rättelser till Skatteverket om du till exempel råkat bokföra fel moms.

Kan man ändra bokslut?

Ett fastställt bokslut kan inte ändras eller ersättas med ett nytt bokslut med skatterättslig verkan. Det skattemässigt redovisade resultatet kan i vissa fall ändras med stöd av reglerna i 14 kap. IL.

Vad händer om bokföringen försvinner?

I sju år måste alla verifikationer, som kvitton och fakturor, förvaras och kunna plockas fram om Skatteverket vill göra en revision. Den som inte sköter sin bokföring begår ett brott. Det säger Skatteverket uttryckligen, och man gör det med stöd av Bokföringslagen.

Kan man ändra bokföringsår?

Om du vill ändra räkenskapsår för aktiebolaget gör du det i vår e-tjänst på verksamt.se. I samband med ändringen av ett räkenskapsår får räkenskapsåret vara kortare än tolv månader eller förlängas till högst arton månader.

I vilka fall är det tillåtet att avkorta ett räkenskapsår?

Vid nybildning av aktiebolag, ekonomisk förening samt handelsbolag med juridiska personer som delägare godkänns brutna räkenskapsår utan Skatteverkets tillstånd. Om du däremot vill ändra till brutet räkenskapsår krävs det i de flesta fall tillstånd från Skatteverket.

Vad är konto 2510?

Om Redovisat resultat före skatt förändras när du till exempel bokför årets skatt eller inte uppdateras när du bokför en periodiseringsfond beror det på att SRU-koderna i kontoplanen inte är uppdaterade.

Vad är en upplupen lön?

Upplupna löner är löner som tjänas in under en period men som betalas ut under en senare period. T. ex. om en anställd jobbar i december månad år 2014 men inte får ut lönen förrän under januari 2015 säger man att lönen (vid den 31 december 2013) är en upplupen lön.

Vad är en skatteskuld?

Exempel. Företaget Exempel 2 AB har ett underskott på skattekontot på 2 500 kr vid räkenskapsårets slut, d.v.s. saldot på konto 1630 är negativt (kredit). Denna negativa fordran kan bokas över till konto 2510 (”Skatteskulder”).

Hur ska rättelser i en verifikation göras?

Ibland blir en verifikation felaktigt bokförd. Denna måste då rättas. Rättelse kan ske genom en så kallad ändringsverifikation. Du skapar en ändringsverifikation genom att gå in på den felaktigt bokförda verifikationen och därefter klicka på Ändringsverifikation.

Vad är bokföringsmässigt resultat?

Det resultat som visas i resultaträkningen i företagets årsbokslut eller årsredovisning. Resultatet är skillnaden mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen.

Var hittar jag ne-bilagan?

Med e-legitimation kan du använda vår e-tjänst Inkomstdeklaration 1 istället. Där skapas automatiskt en NE-bilaga som du lämnar in tillsammans med din inkomstdeklaration.

Share this post