Trendig

Varfor kopebrev?

Varför köpebrev?

Varför både köpekontrakt och köpebrev? Genom köpekontraktet blir bostadsaffären bindande mellan köpare och säljare, så länge det inte finns några villkor. Köpebrev skriver parterna under på tillträdesdagen och är ett kvitto på att hela köpeskillingen är betald.

Vilket syfte har ett köpebrev inom Fastighetsrätten?

Dess huvudsakliga funktion är att utgöra ett kvitto på fullgjord betalning. Köpebrevet kan vara betydligt kortare än köpekontraktet och behöver endast innehålla de minimikrav som finns uppställda för en köpehandling (jfr 4 kap. 1 och 2 §§jordabalken) samt en kvittens av köpeskillingen (4 kap. 5 § jordabalken).

Hur upprättar man ett köpebrev?

Ett köpebrev ska innehålla personuppgifter om såväl säljare som köpare. Priset på egendomen som sålts ska anges i köpebrevet och det ska framgå att säljaren har tagit emot full betalning av köparen och inte längre gör anspråk på egendomen. Köpebrevet ska undertecknas av bägge parter och även bevittnas.

Vad är ett köpebrev?

Köpekontraktet innehåller de villkor som ska gälla mellan säljaren och köparen, t ex hur betalningen ska ske, när tillträdesdagen ska ske och vad som ska gälla vid eventuellt kontraktsbrott. Köpebrevet är däremot ett enkelt dokument som oftast består enbart av en sida.

Vad är skillnaden mellan köpebrev och köpekontrakt?

Skillnaden mellan köpebrev och köpekontrakt. Det som skiljer köpebrevet från köpekontraktet är alltså att köpekontraktet binder parterna till affären och innehåller alla eventuella villkor för affären. Köpebrevet är däremot ett bevis på att affären faktiskt är betald och att bostaden eller fastigheten har fått en ny ägare.

Hur ska ett köpebrev upprättas?

Ett köpebrev ska upprättas i samband med att köpeskillingen för en fastighet erläggs, dvs. betalas. Ett köpebrev fungerar som ett kvitto men används även vid lagfartsansökan hos Lantmäteriet, d.v.s. ansökan om officiell registrering av ny ägare.

Share this post