Trendig

Vem beslutar om forverkande?

Vem beslutar om förverkande?

Rutinbestämmelser finns numera i Polismyndighetens föreskrifter om förverkande när frågan inte rör någon som är tilltalad för brott (PMFS 2017:6, FAP 103-1). Av 2 § i FAP 103-1 framgår att beslut om omedelbart förverkande får fattas av polis, medan förverkande i efterhand ska beslutas av förundersökningsledare.

Kan arvsrätten förverkas vilka undantag finns?

Undantag: personer under 15 år eller om det finns synnerliga skäl. Om gärningsmannen var under 15 år, eller om det föreligger synnerliga skäl gäller inte bestämmelserna om förverkande (15 kap. 1 § tredje och fjärde stycket ÄB).

Kan arvsrätten förverkas?

Utöver förverkande till följd av uppsåtlig gärning som föranlett arvlåtarens död, som stadgas i 15:1 ÄB, kan arv- eller testamentstagare förverka sin rätt till arv genom angrepp mot testationsfriheten, enligt 15:2 ÄB, eller genom medverkan till brottslig gärning som omfattas av 15:1-2 §§ ÄB, enligt 15:3 ÄB.

Vad betyder det att något är förverkat?

Förverkande innebär att egendom som skapats genom brott t ex kontanter som är resultatet (vinsten) av narkotikaaffärer eller egendom som använts för att genomföra brott avhändes brottslingen enligt 36 kap. 1 § och 2 § brottsbalken. Hyresrätt, dvs rätt att hyra bostad kan också förverkas enligt 12 kap. 42 § jordabalken.

Vad innebär förverkande av villkorligt medgiven frihet?

Om den villkorligt frigivne begår nya brott under prövotiden är utgångspunkten att den villkorligt medgivna friheten eller en del av den ska förklaras förverkad om det inte finns särskilda skäl som talar emot det.

Kan mördare ärva?

Huvudregeln i svensk rätt är att den som genom brott uppsåtligen mördar sin förälder inte får ta arv efter denna förälder. Detta gäller även medhjälp till mord (här). Regler för detta hittas i Ärvdabalkens 15 kapitel.

När förlorar man sin arvsrätt?

Slutligen kan nämnas att det finns väldigt få omständigheter som föranleder att en person helt förlorar sin arvsrätt. Det gäller främst om barnet har dödat föräldern (15 kap. 1§ ÄB) eller tvingat eller lurat föräldern att skriva testamente (15 kap. 2§ ÄB).

Vad menas med att en egendom är förverkad?

Förverkande innebär att egendom som skapats genom brott t ex kontanter som är resultatet (vinsten) av narkotikaaffärer eller egendom som använts för att genomföra brott avhändes brottslingen enligt 36 kap. 1 § och 2 § brottsbalken.

Vad händer med förverkad egendom?

Av förfarandelagen framgår det att förverkad egendom omedelbart får försäljas om den inte kan vårdas utan fara för förstöring, om vården av egendomen är förenad med alltför stora kostnader eller om särskilda skäl finns.

Vad innebär villkorlig dom och ett fängelsestraff?

En villkorlig dom kan sägas vara en varning till den dömde att inte fortsätta att begå brott. Den dömde får nämligen i stället för fängelse en prövotid på två år utan övervakning. Om den dömde begår nya brott under prövotiden kan den villkorliga domen upphävas av domstolen.

Share this post