Trendig

Vem oppnar bolagsstamma?

Vem öppnar bolagsstämma?

Bolagsstämmans inledning Stämman skall öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen utsett. I bolagsordningen kan dock anges vem som skall vara ordförande vid bolagsstämma och då öppnas stämman alltid av denne.

Vem får rösta på ett företags bolagsstämma?

Varje aktieägare har rätt att delta i och utöva rösträtt för sina aktier vid bolagsstämman. En aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utöva sin rätt genom ett ombud.

Vem kan kräva extra bolagsstämma?

En extra bolagsstämma ska hållas även när en revisor eller verksamhetsgranskare kräver det i enlighet med lagen om bostadsaktiebolag. Även aktieägare kan begära att en extra bolagsstämma hålls om aktieägarna totalt har 1/10 eller en i bolagsordningen angiven mindre andel av samtliga aktier.

Vilka har rätt att delta på bolagsstämman?

Styrelsens ledamöter och VD äger rätt att deltaga i stämman. Det får även anses att VD och styrelsen är skyldiga att närvara vid stämman eftersom de enligt aktiebolagslagens 9 kap 22 § skall kunna svara på vissa frågor från aktieägarna under stämman.

Hur kallelsen till bolagsstämman årsstämman ska ske?

Styrelsen ska kalla till en årsstämma tidigast 6 och senast 4 veckor före stämman. I bolagsordningen för privata aktiebolag får det finnas regler om att kallelsen kan skickas ut senare än fyra veckor, men inte senare än två veckor före stämman. Beroende på när stämman ska vara måste inte styrelsen kalla aktieägarna.

Vem ska skriva under styrelseprotokoll?

Alla styrelseledamöter ska skriva under protokollet. Datum ska framgå av protokollet (när beslutet skett). Ordförande, protokollförare och justerare behöver inte väljas.

Vilka ska närvara vid bolagsstämma?

2 § aktiebolagslagen har de som är aktieägare rätt att deltaga på bolagsstämma, om denne är införd i aktieboken. I bolagsordning får föreskrivas att anmälan ska ske. Utomstående får sålunda inte deltaga, om inte denne är ombud enligt 7 kap.

Måste styrelsen närvara på bolagsstämma?

När krävs extra bolagsstämma?

Extra bolagsstämma ska hållas • när styrelsen tycker att det finns anledning • när en av bolagets revisorer eller när ägare till minst en tiondel av alla aktier skriftligen begär det och under förutsättning att det finns ett angivet ärende.

Hur kallar man till extra bolagsstämma?

Det är styrelsen som kallar till bolagsstämma. Utöver den ordinarie bolagsstämman som hålls årligen, kan styrelsen även kalla till extra bolagsstämma om det finns ärenden som behöver avhandlas och beslutas om. Ett bolag kan också ange i sin bolagsordning att fler än en ordinarie bolagstämma hålls varje år.

Share this post