Trendig

Vilken plats och vilken roll har en narstaende inom palliativ vard?

Vilken plats och vilken roll har en närstående inom palliativ vård?

I ett sent skede, när döden är nära, är det viktigt att närstående får den information de behöver för att kunna ta avsked. Den palliativa vården fortsätter även efter dödsfallet genom att ta hand om den avlidna och genom att erbjuda närstående efterlevandesamtal och stöd (World Health Organization (WHO)).

Vad är viktigt att tänka på för att hjälpa de närstående i den palliativa vården?

Stöd till de närstående är mycket viktigt inom den palliativa vården. Vården ska utformas tillsammans med de närstående och deras önskemål ska beaktas så långt det är möjligt. De närstående ska känna att de får information samt att deras närvaro och medverkan är betydelsefull.

Vilken hjälp och stöd kan du som patient anhörig och personal få i den palliativa vården i Region Gävleborg?

I teamet finns kompetens för att stödja patient och närstående utifrån fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt/andligt perspektiv. Palliativa teamet tar på remiss emot patienter med cancerdiagnos i sen palliativ fas och ALS-patienter (efter särskild överenskommelse). Upptagningsområde är Gästriklands kommuner.

Vilken roll har närstående i den palliativa vården ge exempel på olika typer av stöd som vi kan erbjuda de närstående?

Närståendestöd bör ges under sjukdomstiden men även efter dödsfallet. Närstående ska kunna känna sig delaktiga i vården och få information och stöd utefter sina behov och förutsättningar. Närstående bör i tid informeras om Försäkringskassans närståendestöd för att kunna vara mer med den sjuke.

Omsorg om den sjuke och den närstående I begreppet palliativ vård ingår omsorg om såväl den sjuke som de närstående. Det är angeläget att vårdpersonalen visar omsorg även om den närstående och att den närstående har någon i vårdlaget att tala med om sina egna känslor och reaktioner.

Vilka 4 ledord representerar den palliativa vårdens värdegrund?

Den palliativa vårdens värdegrund kan sammanfattas i fyra ledord: närhet, helhet, kunskap och empati (Carlberg, 2009; Clark, 1999; Johnsson, 2010; Socialdepartementet, 2001; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Värdegrunden beskriver det som är viktigt, alltså det som bör prioriteras bland andra konkurrerande värden.

Vilken roll har närstående i den palliativa vården?

I den palliativa vården måste patienten och dess närstående betrakta som en enhet ur vårdsynpunkt. Ibland kan stödet till de närstående vara mest angeläget och detta i sin tur är det som kan ge det bästa stödet till den sjuke.

Vad är palliativa vårdens värdegrund?

De fyra hörnstenarna och den palliativa vårdens värdegrund Målet för den palliativa vården är att med en helhetssyn på patienten lindra ett lidande, ge patienter och närstående psykologiskt stöd under vårdtiden och i sorgen och hjälpa patienter att leva så aktivt som möjligt, var de än vårdas, tills döden inträffar.

Vad ingår i hörnstenen symtomkontroll?

Symtomlindring. Bristande symtomlindring riskerar att blockera möjligheterna att ta del av livet och uppleva livskvalitet och/eller sinnesro. Symtomkontroll innebär lindring av befintliga symtom, genom tidig upptäckt och åtgärd, men också förebyggande insatser för att förhindra uppkomst av olika symtom.

Share this post