Trendig

What is a forsakringsbolag?

What is a försäkringsbolag?

Svenska försäkringsbolag har möjlighet att på egen hand försäkra entreprenader till höga försäkringsvärden, detta kallas att försäkringsbolagen har en hög kapacitet (Intervjuperson, Mäklare 2 u.d.).

What is Individuell Försäkring?

8.2.1 Individuell försäkring Ett sätt att utforma försäkringen för en entreprenad är att alla entreprenörer individuellt tecknar en försäkring (Intervjuperson, Mäklare 2 u.d.). Gäller AB i entreprenadavtalet ska varje enskild entreprenör teckna sin egen allriskförsäkring och ansvarsförsäkring.

What can försäkringstagaren do to protect themselves from risks?

Är försäkringstagaren öppen med de risker som verksamheten kan utsättas för så har försäkringsgivaren lättare att prisbedöma projektet och försäkringstagaren får betala en rättvist prissatt premie.

What is the difference between 2 and 3 försäkringsplikt?

2 försäkringsplikt motiverar respektive entreprenör till riskminimering, så länge självrisken är tillräckligt hög för att skapa ett sådant incitament. Benägenheten för moral hazard beteende ökar då en gemensam försäkring tecknas för hela projektet, en så kallade beställarstyrd projektförsäkring 3

What does Ur försäkringsskydds mean?

Ur försäkringsskydds 27 perspektiv innebär AB en trygghet och förutsägbarhet för både beställare och entreprenörer genom den kunskap om vad försäkringsomfattningen är enligt AB. Skulle en skada ske hålls den enskilde entreprenören ansvarig och ersättning betalas ut genom den egna försäkringen.

What is the difference between självrisken and försäkringsbeloppet?

Försäkringen skall gälla under entreprenadtiden och, i fråga om skador för vilka entreprenören bär ansvarar, under minst två år efter entreprenadens godkännande. Försäkringsbeloppet skall motsvara återanskaffningsvärdet av entreprenaden jämte arbete, som beställaren tillhandahåller. Självrisken skall högst vara tre prisbasbelopp.

Share this post