Allmänning

Vad ar rorlig utgift?

Vad är rörlig utgift?

Rörliga kostnader varierar med ändrad verksamhetsvolym, till exempel kostnader för materialinköp. Men fasta kostnader påverkas inte av förändrad verksamhetsvolym, till exempel lokalhyror. Med verksamhetsvolym menas antal tillverkade enheter, antal sålda varor, antal kursdeltagare eller liknande.

Vad finns det för fasta kostnader?

Till fasta kostnader räknas t. ex. hyra, försäkring, avskrivning på anläggningstillgångar och fastighetsskatt. Den uppräkning av fasta kostnader som finns i förordningen om omställningsstöd är uttömmande.

Vad menas med löpande utgifter?

Löpande kostnad Exempel på löpande kostnader är åtgärdens drift- och underhållskostnader etc. Observera att med kostnader menas de extra kostnader som uppstår på grund av att åtgärden genomförs, än vad som varit fallet utan åtgärd. Alla kostnader i fast penningsvärde och exklusive moms.

Vad är en franchisetagare?

Vad är en franchisetagare? En franchisetagare är genom avtal med i ett franchisesystem som driver ett affärskoncept enligt ett beprövat koncept.

Vad är franchising eller franchising?

Franchise eller franchising är en affärsmodell där ett varumärke, koncept eller produkt kan användas av (distribueras av) en oberoende näringsidkare mot en avgift till varumärkesägaren.

Vad var franchisemetoden i Texas?

Franchising hade sin största utvecklingsperiod under början av 1960-talet i Texas, USA, med hjälp av företag som McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, Seven Eleven och Avis. I Sverige blev franchisemetoden känd genom att tidningen Möbelvärlden hade ett reportage om ”Den finurliga idén från Texas”.

https://www.youtube.com/watch?v=40Pqcc5e7_U

Är avskrivningar fasta kostnader?

Fasta kostnader (FK) är inom kalkylering kostnader som inte varierar med antalet producerade enheter, eller som varierar trappstegsvis vid exempelvis produktionskapacitetsändringar. Kostnader som inte är fasta brukar kallas rörliga. Olika fasta kostnader är hyra för lokal, personalkostnader eller avskrivningar.

Share this post