Blogga

Vad ar Fosterhemsplacering?

Vad är Fosterhemsplacering?

Familjehem, tidigare kallade fosterhem, tar emot barn och unga som av olika anledningar behöver bo i ett annat hem än sitt egna. Socialtjänsten i varje kommun har ansvar för att rekrytera och utreda familjehem, att erbjuda dem utbildning samt säkerställa att de bedriver en vård som håller god kvalitet.

Varför blir barn placerade?

Placering enligt LVU beslutas av Förvaltningsrätten efter ansökan från socialnämnden. Varför familjehem? Det kan finnas många olika orsaker till att barn behöver bo i familjehem. Ofta handlar det om att barnet inte får det stöd det behöver för att må bra och utvecklas.

Hur länge kan ett barn vara Familjehemsplacerad?

Så länge pågår uppdraget. Hur länge ett barn behöver bo i ett familjehem varierar mellan allt från cirka ett halvår till hela sin uppväxt. Ibland vet socialtjänsten redan från början att barnet är i behov av en längre tids placering i familjehem.

Hur länge kan man vara förordnad vårdnadshavare?

En särskilt förordnad vårdnadshavare har alltid rätt att på egen begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Förordnandet upphör annars när barnet fyller 18 år.

Kan man bli familjehem med skulder?

Idag förekommer att vuxna som har skulder hos kronofogden anmäler sitt intresse att bli familjehem. Tyvärr finns det kommuner som väljer att placera i familjer som har skulder trots att det borde vara uppenbart olämpligt.

Vad är ersättningen för familjehem?

Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 6 620 kr och den högsta 14 854 kr. Alla barn och uppdrag är olika därför finns det olika nivåer på ersättningen.

När upphör föräldraansvaret?

Juridiskt upphör föräldraansvaret när barnet fyller 18 år.

Hur många barn bor i familjehem?

Den vanligaste placeringsformen var familjehem. År 2019 var 20 400 barn och unga av de 31 100 placerade i familjehem (66 %). Knappt 60 procent av de placerade i familjehem var pojkar och 40 procent flickor. Den näst vanligaste placeringsformen (33 %) var hem för vård eller boende (HVB).

Share this post