Blogga

Vilka Ledighets rattigheter har en facklig fortroendeman for sitt fackliga arbete?

Vilka Ledighets rättigheter har en facklig förtroendeman för sitt fackliga arbete?

6 § Facklig förtroendeman har rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget. Ledigheten får dock icke ha större omfattning än som är skäligt med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen. Ledigheten får icke förläggas så, att den medför betydande hinder för arbetets behöriga gång.

Vad är förtroendemannalagen?

Lagen ger förtroendevalda på arbetsplatsen rätt till betald ledighet för facklig verksamhet. Det innebär att du är ledig från ditt ordinarie arbete utan löneavdrag så många timmar som du behöver för att utföra ditt fackliga arbete som är knutet till arbetsgivarens verksamhet.

Hur mycket tid får man lägga på fackligt arbete unionen?

Vi har fyra olika klubbar varav Unionen är en. Ordförande för Unionen sköter arbetet inom ramen för sitt ordinarie arbete och använder den tid som behövs. Vi räknar inte hur många timmar som läggs på fackligt arbete, men cirka 20 – 30 % kostnadsförs som facklig tid.

Hur mycket tid får man lägga på fackligt arbete Unionen?

Vem omfattas av Förtroendemannalagen?

1 § Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagar‑ organisation att som facklig förtroendeman företräda de anställda på viss arbetsplats i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren eller andra med facklig verksamhet sammanhängande frågor.

Vad är en facklig förtroendemans främsta uppdrag?

Vad är syftet med förtroendemannalagen?

Lagen ger rätt för regionala förtroendevalda till tillträde till de arbetsplatser som uppdraget omfattar, även hos andra arbetsgivare än den egna. Den förtroendevalde får disponera lokal eller annat utrymme på arbetsplatsen för att utföra uppdraget.

Kan arbetsgivaren neka facket?

Det kan röra sig om strejk, blockad eller liknande. Det finns vissa situationer där ett fackförbund inte får vidta stridsåtgärder, exempel är ifall det redan finns ett kollektivavtal mellan dem och arbetsgivaren eller om de saknar medlemmar på arbetsplatsen (MBL 41§ & 41b§).

Vad innebär FML?

Med stöd av Förtroendemannalagen (FML) har du som facklig representant rätt att arbeta fackligt. Här hittar du en sammanfattning av dina rättigheter och skyldigheter samt råd på vägen för att planera för ditt fackliga arbete.

Vad är ett individärende?

– I individärenden där medlemmen berörs starkt känslomässigt av den uppkomna situationen kan det vara bra att ibland avvakta med exem- pelvis beslut för att ge medlemmen rimliga förutsättningar att fatta genomtänkta beslut.

Vem kan bli förtroendevald?

Det är medlemmarna på arbetsplatsen som väljer sina representanter. Du kan bli vald till olika uppdrag, som till exempel arbetsplatsombud eller skyddsombud. Valen sker normalt på ett medlemsmöte. Det viktigaste är att du har ett intresse och engagemang, samt att du delar våra värderingar.

Hur många skyddsombud på en arbetsplats?

Det ska finnas minst ett skyddsombud på alla arbetsplatser som har fem eller fler anställda. Om det finns flera skyddsombud på en arbets plats, ska ett av dem utses till huvudskyddsombud. Huvudskydds ombudet ansvarar då för att samordna skyddsombudens verksamhet.

https://www.youtube.com/watch?v=bDMSkUQW6yU

Share this post