Frågor

Vad ar Inkopsprovision?

Vad är Inköpsprovision?

Inköpspriset på en bostad är den köpeskilling för fastigheten som man har betalat med tillägg för inköpsprovision, lagfartskostnad och eventuell stämpelskatt. Man ger inte avdrag för eventuella lån som finns. I ditt fall var inköpspriset på villan 1.475.000 kr.

Vad ingår i anskaffningsvärdet för en byggnad?

När en byggnad förvärvas – genom köp, byte eller på liknande sätt – är anskaffningsvärdet lika med utgiften för förvärvet (19 kap. 9 § IL). I anskaffningsvärdet för en byggnad som är avsedd för något annat än bostadsändamål, ska utgifter för byggnadsinventarier, eller vad som räknas som byggnadsinventarier, inte ingå.

Vad ingår i anskaffningsvärdet fastighet?

En fastighets skatterättsliga anskaffningsvärde är i regel helt enkelt det värde som fastigheten förvärvats för (inklusive t. ex. stämpelskatt och andra utgifter för genomförandet av förvärvet). Dock finns det vissa specialfall när avvikelser från detta gäller.

Hur ska Stämpelskatt bokföras?

Löpande bokföring Stämpelskatt och expeditionsavgifter i samband med inteckningar och pantbrev i fast egendom, näringsverksamhet och tomträtt kan debiteras konto 6990 Övriga externa kostnader, alternativt särredovisas i debet på konto 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla (BAS 2022).

Hur bokför man lagfart?

Utgifter för lagfart och lagfartsansökan skall läggas till anskaffningsvärdet för fastigheten och bokföras på samma konto som för byggnaden. Utgifter för lagfart och lagfartsansökan klassificeras som en materiell anläggningstillgång eftersom utgiften läggs till anskaffningsvärdet för byggnaden.

Vad är det för avdrag man kan göra vid husförsäljning?

Du får göra avdrag för hela utgiften om du har bygg nytt, byggt till eller byggt om och ändrat planlösningen i bostaden. Du får också göra avdrag med hela beloppet för inköp av utrustning som inte har funnits i bostaden tidigare. Du kan ha gjort åtgärden när som helst under tiden som du ägde bostaden.

Hur räknar man ut kapitaltillskott?

Så fyller du i beloppet för kapitaltillskott Fyll i det totala beloppet. Räkna ut hur stor del av beloppet för hela bostadsrätten som gäller den del som medlemmen sålde. Fyll sedan i medlemmens del. Räkna ut hur stor del av beloppet för hela bostadsrätten som gäller den del som medlemmen sålde.

Share this post