Ny

Vad betyder ej HLR?

Vad betyder ej HLR?

Ej HLR-beslut Om en läkare inte anser att en behandling är till nytta för en patient kan patienten inte kräva den behandlingen. Det gäller även HLR och andra livsuppehållande behandlingar. En patient kan däremot alltid avsäga sig behandling och det är ett beslut som måste respekteras av läkare och vårdpersonal.

Vad betyder noll HLR?

0-HLR eller hjärtkryss är en markering i journalen som läkare kan ge patienter som inte ska få hjärt-lungräddning, HLR, om de får hjärtstopp. Anledningen är att patienten är så sjuk att denne har väldigt liten chans att överleva hjärtstoppet med bibehållen livskvalitet.

Vad är livsuppehållande behandling?

Med livsuppehållande behandling avses åtgärder som upprätthåller liv i en annars livsho- tande situation genom exempelvis respiratorvård, dialys, nutrition, vätsketerapi, men i vissa situationer även behandling med antibiotika, insulin eller vätskedrivande läkemedel. 1.

Vad avgör när HLR avslutas?

Kom ihåg att HLR ska pågå med så få och korta avbrott som möjligt (max 10 sekunder) tills patienten visar tydliga livstecken så som att röra på sig, öppna ögonen eller andas normalt, tills ambulansen kommer eller läkare tar beslut att avbryta.

Vem bestämmer 0 HLR?

HLR-ställningstagande i vårdplaneringen för patienten Ett ställningstagande om att avstå från HLR innebär att ansvarig läkare på förhand bestämmer att HLR inte ska utföras i händelse av ett plötsligt oväntat hjärtstopp; det inkluderar dock inte andra former av behandling.

Vem tar beslut om 0 HLR?

Ansvarig läkare kan fatta beslut om att HLR inte är till gagn för patienten, även om det finns en viss möjlighet att patienten skulle kunna återfå spontan cirkulation och andningsfunktion. På motsvarande sätt kan det vara svårt att hävda att behandling med HLR är utsiktslös.

Vem bestämmer livsuppehållande?

Vilka riktlinjer har vården för livsupphållande behandling? Och vem är det som bestämmer? Svar finns i Svenska Läkarsällskapets etiska riktlinjer från år 2007 och i Socialstyrelsens föreskrifter från 2011 om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling.

Vilka är de livsuppehållande funktionerna hos människan?

behandling med vasoaktiva läkemedel, vätskedrivande, insulin, cytostatika eller antibiotika) men även åtgärder som stödjer vitala (livsnödvändiga) funktioner som andning och cirkulation, som patienten själv inte kan upprätthålla.

Vilken föreskrift styr ställningstagandet att avstå från HLR?

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om livsuppehållande behandling [1] samt patientlagen (2014:821) ska vården så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

Share this post