Ny

Vad star i patientsakerhetslagen?

Vad står i patientsäkerhetslagen?

I patientsäkerhetslagen står att en vårdskada är ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”.

Vad händer om man bryter mot patientsäkerhetslagen?

Den som uppsåtligen begår ett sådant brott kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Begås gärningen av oaktsamhet, dömes till böter.

Varför finns Patientdatalagen?

Lagens syfte är att öka patientsäkerheten med bibehållet skydd för den personliga integriteten. Här finns bestämmelser om hur vårdgivare ska behandla personuppgifter inom hälso- och sjukvården och hur patientjournal ska föras. Lagen kompletteras av föreskrifter och allmänna råd samt en handbok från Socialstyrelsen.

Vad innebär GDPR i vården?

Dina uppgifter är skyddade. Det är framför allt lagarna patientdatalagen, dataskyddsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen som styr hur personuppgifter får användas inom vården. Dataskyddsförordningen kallas också GDPR. Vårdgivaren ska ha egna rutiner som kompletterar hur och när uppgifterna får användas.

Vilket syfte har patientsäkerhetslagen PSL?

Enligt PSL ska vårdgivare bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Varje år ska resultaten i vårdgivarens patientsäkerhetsarbete redovisas i en patientsäkerhetsberättelse. Patienter och närstående bör engageras i vårdgivarnas patientsäkerhetsarbete.

När kom PSL?

Patientsäkerhetslagen reglerar bland annat hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter. Denna lag trädde i kraft 1 januari 2011 och ersatte lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Får man bryta sekretessen och i så fall när?

När det gäller misstanke om brott som är så allvarligt att det kan ge straff på minst ett års fängelse har vårdpersonal rätt att bryta mot tystnadsplikten genom att göra en polisanmälan om brottet och svara på frågor från polis, åklagare och domstol. Exempel på sådana brott är mord, våldtäkt och grov misshandel.

Share this post