Populära

Vad arbetar man med i ett departement?

Vad arbetar man med i ett departement?

I varje departement finns en till fyra ministrar. En av dem är departementschef. Tjänstemännen hjälper regeringen med att ta fram förslag till olika regeringsbeslut. De största arbetsuppgifterna är arbetet med att skapa nya lagar och att skriva statsbudgeten.

Hur mycket tjänar ett statsråd?

För statsministern är arvodet 184 000 kronor per månad och för övriga statsråd 145 000 kronor per månad. Ett statsråd, som också är riksdagsledamot, får inte arvode för riksdagsuppdraget under statsrådsperioden. Ett statsråd som avgår från sitt uppdrag kan ansöka om avgångsersättning.

Vem bestämmer statsministerns lön?

För statsministern höjs lönen med 4 000 kronor i månaden till 184 000 kronor i månaden, enligt beslutet från statsrådsarvodesnämnden, som är en särskilt inrättad nämnd som på riksdagens uppdrag bestämmer statsrådens arvoden och avgångsersättningar.

Vad är regeringens viktigaste uppgift?

Regeringen styr Sverige. Den genomför riksdagens beslut, lämnar förslag på nya lagar och på ändringar i de lagar som redan finns. Ministrarna i regeringen besöker regelbundet riksdagen.

Vad är ett regleringsbrev?

Regleringsbrevet är regeringens viktigaste instrument för att operativt styra myndigheternas verksamhet. Syftet är att verkställa regeringens politik. Myndigheterna får regleringsbrevet under senare hälften av december. Det träder i kraft den 1 januari och gäller ett år.

Vad är högsta lön i Sverige?

Spotifys produktchef Gustav Söderström är den som hade högst lön i Sverige under 2020, rapporterar Dagens Nyheter med hänvisning till statistik från Skatteverket.

Kan statsråd sitter i riksdagen?

Statsministern och de övriga statsråden är ofta riksdagsledamöter. Under den tid de sitter i regeringen lämnar de sin plats i riksdagen till en ersättare. Vid riksdagens öppnande i september varje år läser statsministern upp regeringsförklaringen.

Vem donerade Harpsund?

När Hjalmar Wicander avled 1939 ärvdes gården av sonen Carl August Wicander, som efter sin död donerade den till staten. I enlighet med Carl August Wicanders önskan är Harpsund idag bevarat så som gården såg ut när familjen Wicander bodde där.

Vem bestämmer lönerna i riksdagen?

Det är Riksdagens arvodesnämnd som bestämmer storleken på arvodet. Riksdagens arvodesnämnd är en myndighet under riksdagen.

Vilka är regeringens fyra huvuduppgifter?

Regeringen styr riket, exempelvis genom att regeringen:

  • lägger fram lagförslag (propositioner) till riksdagen.
  • verkställer riksdagens beslut.
  • bestämmer över pengar som riksdagen beslutat om i budgeten.
  • företräder Sverige i EU.
  • ingår avtal med andra stater.

Vad är en utbildningsdepartementet?

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Share this post