Populära

Vad betyder narkotikainnehav?

Vad betyder narkotikainnehav?

Innebörden av begreppet innehav av narkotika i 1 § 6 p. NSL, framgår inte nämnvärt i lag och förarbeten, det är därför oklart hur begreppet ska förstås och tolkas. Begreppet innehav brukar beskrivas som att personen har besittning till narkotikan på så sätt att personen kan utöva en faktisk rådighet över narkotikan.

Är CBD narkotika?

CBD-olja innehållande THC är narkotika och därmed förbjuden att använda. CBD-olja utan THC omfattas av läkemedelslagen och måste utvärderas och godkännas som läkemedel för att få säljas. Det är därmed inte möjligt att utan särskilda tillstånd sälja CBD-olja, varken med eller utan THC, i Sverige.

Vad räknas som narkotika i Sverige?

Narkotika definieras enligt narkotikastrafflagen som ”läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som antingen på sådan grund är föremål för kontroll enligt en …

Vad räknas som eget bruk?

Typexempel på ett ringa narkotikabrott är eget bruk (det vill säga en lindrigare hantering som normalt skadar endast brukaren själv). Eget bruk leder alltid till lägsta bötesstraff (30 dagsböter), oavsett vilken slags narkotika det gäller. Sägs det bara ”narkotikabrott”, så är det den så kallade normalgraden som menas.

Vad är straffet för eget bruk?

Innehav av narkotika för eget bruk är kriminaliserat och har en straffskala som sträcker sig från fängelse i 14 dagar till tre år (1 § NSL). Narkotikabrott kan docka anses vara ringa bland annat med hänsyn till mängden narkotika, och då är straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL).

Hur mycket narkotika får man ha för eget bruk?

Gränsdragningen mellan brott av normalgraden och brott som är att anse som ringa. Även fråga om påföljdsval. NJA 2008 s. 653:Innehav av 0,73 gram kokain för eget bruk har bedömts som narkotikabrott av normalgraden.

Share this post