Rekommendationer

Kan man fa socialbidrag om man bor utomlands?

Kan man få socialbidrag om man bor utomlands?

Bistånd lämnas bara när det finns behov Sverige lämnar bara bistånd när det finns ett behov, vilket kan bli aktuellt om det t. ex behövs en advokat och vistelselandet inte erbjuder en sådan eller något annat liknande.

Får man resa om man får socialbidrag?

Den behövande är kommunens ansvar så länge han eller hon har kvar sitt egentliga bo och hemvist där. I enstaka fall kan socialtjänsten inte bara bevilja en utlandsvistelse, utan även stå för omkostnaderna i form av exempelvis biljett och boende.

Vad är konsulärt bistånd?

Rätten till bistånd 6 § Den som har råkat i nöd eller annan svårighet i utlandet och därför behöver ekonomisk hjälp har rätt till konsulärt ekonomiskt bistånd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt och det är skäligt att bistånd lämnas. Bistånd lämnas med skäligt belopp för nödvändiga kostnader.

Varför socialbidrag?

För att vi ska kunna betala ut försörjningsstöd måste du ha ett faktiskt behov av ekonomisk hjälp. Dessutom måste alla andra möjligheter för dig att klara din försörjning vara uttömda. Meningen med försörjningsstödet är att det ska vara tillfälligt och stödja dig så att du kan återgå till att försörja dig själv.

Kan man resa om man får försörjningsstöd?

Att under längre tid vistas utomlands eller flytta dit är inte tillåtet för den som har beviljats försörjningsstöd, det är sant. Men att tillfälligt vara utomlands, vid exempelvis begravningar eller av andra viktiga skäl, gör inte att försörjningsstödet upphör, om man ändå står till arbetsmarknadens förfogande.

Vem får socialhjälp?

Var och en är i första hand är skyldig att själv försörja sig och sin familj. Om du kan arbeta måste du enligt socialtjänstlagen stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd. I regel har du inte rätt till ekonomiskt bistånd om du har pengar på banken eller andra tillgångar.

Share this post