Trendig

Vad ska arbetsgivaren gora vid uppsagning?

Vad ska arbetsgivaren göra vid uppsägning?

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren i enlighet med reglerna i medbestämmandelagen (MBL) normalt sett förhandla med facket innan eventuella uppsägningar genomförs. Huvudregeln för turordning vid uppsägning

Vad är huvudregeln för uppsägning?

Huvudregeln för turordning vid uppsägning Huvudregeln är att en person med längre anställningstid har företräde framför en med kortare anställningstid i samband med uppsägningar – enligt principen ”sist in, först ut”. Vid lika anställningstid blir den som är yngre uppsagd före den som är äldre.

Vad är turordning vid uppsägning?

Huvudregeln för turordning vid uppsägning. Huvudregeln är att en person med längre anställningstid har företräde framför en med kortare anställningstid i samband med uppsägningar – enligt principen ”sist in, först ut”. Vid lika anställningstid blir den som är yngre uppsagd före den som är äldre.

Hur länge gäller uppsägningstid för en anställd?

Uppsägningstid. Om du säger upp en anställd så gäller alltid minst en månads uppsägningstid. Uppsägningstiden kan vara längre, beroende på hur länge personen varit anställd i ditt företag eller vad som står i kollektivavtalet. Om det inte finns något kollektivavtal så gäller Lagen om anställningsskydd (LAS).

Vad innebär en månads uppsägningstid?

Med exempelvis en månads uppsägningstid menas att om du säger upp dig till exempel den 15 mars, så upphör din anställning vid arbetsdagens slut den 15 april. Om motsvarande datum saknas i efterföljande månad, så löper uppsägningstiden ut den sista dagen i den månaden.

När blir du uppsagd på grund av arbetsbrist?

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist . Uppsägningstid. Av ditt anställningsavtal eller ditt kollektivavtal framgår vilken uppsägningstid du har. Uppsägningstiden börjar löpa den dag du mottar uppsägningen. Om du blir uppsagd under din föräldraledighet börjar uppsägningstiden löpa när du planerar att börja arbeta igen.

Vad är uppsägning på grund av arbetsbrist?

Uppsägning på grund av arbetsbrist kan bli aktuellt när arbetsgivaren behöver minska antalet anställda. Det kan vara följden av en omorganisation, rationalisering eller förändrad inriktning av verksamheten.

Vad är ett varsel om uppsägningar?

Ett varsel ska innehålla uppgift om skälen till de planerade uppsägningarna, antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och under vilken tidsperiod uppsägningarna planeras ske. Fackklubbarna på arbetsplatsen har rätt att få en kopia av varslet till Arbetsförmedlingen. Varsel om uppsägningar. Att fastställa turordning för uppsägning

Regler för turordning vid uppsägning. Uppsägningar. Stödet ges som omställningsstöd (hjälp att få nytt arbete) eller kontant stöd i form av avgångsersättning. Trygghetsråd – stöd om du blir uppsagd Avgångsersättning (AGE) Rätt till företräde vid återanställning.

Share this post